Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II - 2014