Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2016
13/09/2016 09:50

THÔNG BÁO    

V/v triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai  

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“Đại hội”) với các thông tin sau: 

Thời gian: 14g00, thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2016  

Địa điểm: Tổ chức tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, số 01 Phù Đổng, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai. 

Đối tượng tham dựCổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai được xác định theo danh sách chốt vào ngày 23/8/2016. 

Nội dung: 
•    Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015;
•    Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016;
•    và một số nội dung khác.
 

Nếu không thể tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.  

Khi tham dự, quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân, giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.  

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Thông báo mời họp, mẫu uỷ quyền dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp xin vui lòng truy cập các tài liệu Đại hội tại đây  

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 14/9/2016 với Mrs Ngọc 0903.183.741 hoặc Mrs Thảo 0984.393.969. 

Thông báo này có tác dụng thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến tay Quý cổ đông.  

Trân trọng! 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Đoàn Nguyên Đức