Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
16/09/2016 11:01

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sauXin vui lòng truy cập Biên bản họp ĐHCĐ và Nghị quyết Đại hội tại đây