Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2016
03/05/2017 10:03

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2016

Có thể truy cập Báo cáo tại địa chỉ sau: File đính kèm