Báo cáo tài chính Hợp nhất đã soát xét bán niên 2017
16/08/2017 13:58

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất đã soát xét bán niên 2017 như sau: File đính kèm