Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2018
13/06/2018 08:58

 

 THÔNG BÁO

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai  

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“Đại hội”) với các thông tin sau: 

Thời gian:                           14h00, thứ bảy ngày 23 tháng 6 năm 2018

Địa điểm:                            Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, số 01 Phù Đổng, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Đối tượng tham dự:           Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần  Hoàng Anh Gia Lai (Mã chứng khoán: HAG) được xác định theo danh sách chốt vào ngày 06/06/2018.

Nội dung:

-         Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017;

 

-         Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018;

 

-         Và một số nội dung khác.

 

Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời hoặc Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội:

·      Thông báo mời họp, mẫu Giấy uỷ quyền dự họp: được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hagl.com.vn từ ngày 13/06/2018;

·      Chương trình họp, phiếu biểu quyết, phiếu bầu, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp,vv ... sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hagl.com.vn từ ngày 13/06/2018.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 22/06/2018 với:

·      Mrs. Loan, điện thoại 0908 699 958, email: loan.myho@hagl.com.vn; hoặc

·      Mrs. Phương, điện thoại 0914 527 499, email: phuong.doan@hagl.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến được Quý cổ đông.

Trân trọng!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC