Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
08/06/2020 14:00

 

 

THÔNG BÁO

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

            Kính gửi:

-        Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

-        Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

-        Quý Cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) với các thông tin như sau:

Thời gian:                      14h00, thứ sáu ngày 26 tháng 6 năm 2020

Địa điểm:                       Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, số 01 Phù Đổng, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Đối tượng tham dự:        Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty (Mã chứng khoán: HAG) được xác định theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 29/05/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Nội dung họp:

·        Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019;

 

·        Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;

 

·        Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

 

·        Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”);

 

·        Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2020;

 

·        Thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2020;

 

·        Bầu thành viên HĐQT và BKS của Công ty;

 

·        Ủy quyền HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội;

 

·        Và một số nội dung khác.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội:

·     Thông báo mời họp, mẫu Giấy uỷ quyền dự họp: được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: http://www.hagl.com.vn/Group_Posts/DetailPost/202006090947504750  tại mục Quan hệ nhà đầu tư từ ngày 08/06/2020;

·     Chương trình họp, phiếu biểu quyết, phiếu bầu, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp, vv ... sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: http://www.hagl.com.vn/Group_Posts/DetailPost/202006090947504750 tại mục Quan hệ nhà đầu tư từ ngày 08/06/2020.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 25/06/2020 với:

·     Ms. Phượng:    điện thoại 0977138088, email: daihoicodong@hagl.com.vn; hoặc

·     Ms. Phương:    điện thoại 0914 527 499, email: daihoicodong@hagl.com.vn.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến được Quý cổ đông.

Trân trọng!

File download

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC