Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Điều lệ sửa đổi