Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thống nhất phương án chuyển đổi số dư nợ cho vay và nợ phải thu của Công ty cổ phần Chăn Nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần
10/09/2020 11:43

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thống nhất phương án chuyển đổi số dư nợ cho vay và nợ phải thu của Công ty cổ phần Chăn Nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần như sau: File Download


Các báo cáo khác

07/07/2020 13:09
07/07/2020 13:06
30/06/2020 14:59
09/06/2020 07:40
08/05/2020 10:25
13/02/2020 15:14