Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thống nhất phương án chuyển đổi số dư nợ cho vay và nợ phải thu của Công ty cổ phần Chăn Nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần
10/09/2020 11:43

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thống nhất phương án chuyển đổi số dư nợ cho vay và nợ phải thu của Công ty cổ phần Chăn Nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần như sau: File Download


Tin gần đây

29/08/2020 11:40
29/08/2020 11:37
29/08/2020 11:33
29/08/2020 11:30
29/08/2020 11:11
29/08/2020 11:08