Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham đự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
11/03/2021 08:24

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham đự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau: File Download


Tin gần đây

09/03/2021 08:21
17/02/2021 14:16
09/02/2021 14:14
02/02/2021 14:11
30/01/2021 15:42
30/01/2021 14:06