Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham đự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
11/03/2021 08:24

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham đự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau: File Download


Các báo cáo khác

21/01/2021 14:16
31/12/2020 14:11
10/09/2020 11:43
07/07/2020 13:09
07/07/2020 13:06
30/06/2020 14:59