Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo thường niên 2020