Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và thông qua thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2021
02/12/2021 08:31

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và thông qua thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2021, nội dung chi tiết: File download


Tin gần đây

27/11/2021 08:26
25/11/2021 08:23
20/11/2021 14:09
17/11/2021 14:06
11/11/2021 08:20
11/11/2021 08:17