Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát