Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2022 và thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2022
25/04/2022 13:42

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2022 và thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2022, nội dung chi tiết: File download


Tin gần đây

24/04/2022 21:02
23/04/2022 13:29
15/04/2022 17:45
14/04/2022 16:33
14/04/2022 16:28
09/04/2022 08:19