Thông báo

24/05/2017 08:20
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
 
13/09/2016 09:50
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“Đại hội”) với các thông tin sau:
 
19/08/2016 08:54
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông như sau: File download
 
02/04/2015 14:26
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (“Đại hội”) với các thông tin sau:
 
05/04/2014 08:05
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo và kính mời quý vị tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 với các thông tin sau:
 
09/04/2013 16:09
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo và kính mời quý vị tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 với các thông tin sau:
 
27/03/2013 15:57
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty
 
05/02/2013 15:57
Ban lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo đến các nhà đầu tư: