Thông báo

05/04/2014 08:05
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo và kính mời quý vị tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 với các thông tin sau:
 
09/04/2013 16:09
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo và kính mời quý vị tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 với các thông tin sau:
 
27/03/2013 15:57
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty
 
05/02/2013 15:57
Ban lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo đến các nhà đầu tư:
 
10/12/2012 15:58
Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh (HAGL Land), một thành viên của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo mời thầu: Thiết kế Khu phức hợp Trung tâm thương mại
 
28/11/2012 15:58
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo bổ sung nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:
 
27/11/2012 15:58
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:
 
28/05/2012 15:59
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm như sau: