Điều lệ

17/09/2021 14:43
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Điều lệ sửa đổi, bổ sung trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1609/21/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 16/9/2021
 
30/06/2020 16:34
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Điều lệ sửa đổi như sau:
 
03/05/2019 13:23
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Điều lệ sửa đổi theo NQ ĐHCĐTN 26 - 04 - 2019 như sau:
 
15/08/2018 16:42
Điều lệ công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai sửa đổi bổ sung Điều lệ năm 2018 Xin vui lòng Download tại đây :
 
07/08/2017 10:14
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai sửa đổi bổ sung Điều lệ như sau:
 
16/09/2016 14:54
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai sửa đổi bổ sung Điều lệ theo luật Doanh nghiệp năm 2014 như sau:
 
23/04/2013 11:01
Điều lệ công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2013 tại Tp Hồ Chí Minh.
 
TRANG ĐẦU1TRANG CUỐI