Điều lệ

13/04/2022 09:13
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Điều lệ sửa đổi trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/22/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 08/4/2022
 
27/11/2021 13:18
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Điều lệ sửa đổi, bổ sung trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2611/21/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/11/2021, nội dung chi tiết:
 
17/09/2021 14:43
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Điều lệ sửa đổi, bổ sung trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1609/21/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 16/9/2021
 
30/06/2020 16:34
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Điều lệ sửa đổi như sau:
 
03/05/2019 13:23
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Điều lệ sửa đổi theo NQ ĐHCĐTN 26 - 04 - 2019 như sau:
 
15/08/2018 16:42
Điều lệ công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai sửa đổi bổ sung Điều lệ năm 2018 Xin vui lòng Download tại đây :
 
07/08/2017 10:14
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai sửa đổi bổ sung Điều lệ như sau:
 
16/09/2016 14:54
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai sửa đổi bổ sung Điều lệ theo luật Doanh nghiệp năm 2014 như sau:
 
TRANG ĐẦU12TRANG CUỐI