Quy chế

17/09/2021 15:03
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1609/21/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 16/9/2021 như sau:
 
17/09/2021 14:59
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như sau:
 
TRANG ĐẦU1TRANG CUỐI