Tin chính

30/03/2018 09:58
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 30 như sau:
 
28/03/2018 09:51
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 27 - 03 - 2018
 
16/03/2018 08:05
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 16 - 03 - 2018:
 
14/03/2018 07:59
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia lai công bố thông tin về việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai chấp thuận gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
 
06/03/2018 07:56
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia lai công bố thông tin về việc xin gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
 
24/02/2018 15:36
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC năm 2017 đã kiểm toán như sau
 
08/02/2018 07:40
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin về việc dự kiến thời gian hoàn thành và công bố BCTC năm 2017 được kiểm toán như sau:
 
31/01/2018 16:03
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai giải trình biến động kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 4 - 2017 như sau: