Cổ đông Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên

20/04/2023

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Báo cáo thường niên 2022

30/03/2022

Báo cáo thường niên 2021

Download File PDF
20/04/2021

Báo cáo thường niên năm 2020

Download File PDF
29/04/2020

Báo cáo thường niên năm 2019

Download File PDF
28/04/2019

Báo cáo thường niên năm 2018

Download File PDF
20/04/2018

Báo cáo thường niên năm 2017

Download File PDF
14/06/2017

Báo cáo thường niên năm 2016

Download File PDF
07/06/2016

Báo cáo thường niên năm 2015

Download File PDF
16/04/2015

Báo cáo thường niên năm 2014

Download File PDF
15/04/2014

Báo cáo thường niên năm 2013

Download File PDF
16/04/2013

Báo cáo thường niên năm 2012

Download File PDF
20/04/2012

Báo cáo thường niên năm 2011

Download File PDF
26/04/2011

Báo cáo thường niên năm 2010

Download File PDF
10/01/2010

Báo cáo thường niên năm 2009

Download File PDF
10/01/2009

Báo cáo thường niên năm 2008

Download File PDF