Giới thiệu Ban kiểm soát

Ban Kiểm Soát

BÀ ĐỖ TRẦN THÙY TRANG

Trưởng Ban Kiểm Soát

ÔNG LÊ HỒNG PHONG

Thành viên Ban Kiểm Soát

ÔNG PHẠM NGỌC CHÂU

Thành viên Ban Kiểm Soát

Năm sinh: 1970

Năm sinh: 1980

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Chứng chỉ kiểm toán viên

Quá trình công tác:

Từ năm 1992 đến năm 2007: Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C.

Từ năm 2008 đến năm 2012: Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Đầu tư Sài gòn Mê Kông.

Từ năm 2012 đến năm 2014: Phó Giám đốc phụ trách tài chính Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Mê Kông

Từ năm 2015 đến tháng 05/2017: Phó Giám đốc phụ trách tài chính Công ty cổ phần Bò Đông Dương

Từ tháng 06/2017 đến nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thực phẩm Heygo

Công tác hiện nay tại HAGL:

Trưởng Ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

Từ năm 2003 đến 2004: Trợ lý kiểm toán Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn tài chính Sài Gòn (AFC Sài Gòn)

Từ năm 2004 đến 2010: Trợ lý kiểm toán, nhóm trưởng kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Từ năm 2010 đến 2011: Chuyên viên kiểm soát tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

Từ năm 2011 đến 2016: Phó phòng kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Từ năm 2015 đến 2017: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Từ năm 2016 đến 2019: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương

Công tác hiện nay tại HAGL:

Thành viên Ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

Từ năm 2001 đến 2003: Công tác tại Công ty CP Phát Triển Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn (SADACO).

Từ năm 2004 đến 2007: Công tác tại Công ty TNHH Âu Á Liên Hiệp

Từ năm 2008 đến 2012: Công tác tại Công ty CP Quản lý Bất động sản Hoàng Anh Gia Lai.

Từ năm 2013 đến nay: Công tác tại Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai

Công tác hiện nay tại HAGL:

Thành viên Ban Kiểm soát