Giới thiệu Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng Giám đốc

ÔNG VÕ TRƯỜNG SƠN

Tổng Giám đốc

BÀ HỒ THỊ KIM CHI

Phó Tổng Giám đốc

BÀ VÕ THỊ MỸ HẠNH

Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1973

Năm sinh: 1976

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ tài chính, bằng CFA, Cử nhân Luật, Thành viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Hội viên Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).

Quá trình công tác:

Từ tháng 8/1996 đến tháng 11/2003:

Công tác tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C

Từ tháng 11/2003 đến tháng 10/2008:

Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Từ tháng 10/2008 đến nay:

Công tác tại Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai

Công tác hiện nay tại HAGL:

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác:

Từ năm 1998 đến năm 2006:

Công tác tại Xí nghiệp Tư doanh Hoàng Anh Gia Lai

Từ năm 2006 đến nay:

Công tác tại Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai

Công tác hiện nay tại HAGL:

Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác:

Từ năm 2001 đến năm 2006:

Công tác tại Xí nghiệp Tư doanh Hoàng Anh Gia Lai

Từ năm 2006 đến năm 2008:

Phó Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Gỗ nội thất Hoàng Anh Gia Lai của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai

Từ tháng 01 đến tháng 04/2009:

Phó Phòng Kế hoạch đầu tư và Dự án Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai

Tháng 04/2009: Phó Giám đốc Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai

Từ tháng 12/2014 đến tháng 04/2017:

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Từ tháng 02/2017 đến tháng 05/2017:

Phó Giám đốc tài chính Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai

Tháng 05/2017 đến nay:

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Phó Giám đốc tài chính Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Công tác hiện nay tại HAGL:

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Giám đốc Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai