Các công ty thành viên

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai có 13 công ty con và 01 công ty liên kết

Các công ty thành viên

...

Công ty Cổ phần đầu tư và Tư Vấn Xây dựng Á Đông


...

...

Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng


...
...

Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay


...
...

Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven


...
...

Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Hoàn Thịnh Attapeu


...
...

Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Gia Lai Vientiane


...

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết là sức mạnh

Gắn kết chặt chẽ

01
Quan tâm sâu sắc

02
Trung thành tuyệt đối

03
Quay lên đầu trang