Phát triển bền vững Định hướng phát triển bền vững

Định hướng phát triển bền vững

Trải qua 22 năm hình thành và lớn mạnh, HAGL ngày càng nhận thức rõ ràng vai trò của doanh nghiệp trong bức tranh phát triển bền vững của cộng đồng xã hội và môi trường. Do đó, những năm qua, trong chiến lược kinh doanh của mình, HAGL luôn đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế song song với việc thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, môi trường và xã hội.

Với định hướng tăng trưởng bền vững đó, HAGL vận dụng mô hình 6P: Productivity – Hiệu suất làm việc, People – Con người, Planet – Môi trường, Partners – Đối tác, Portfolio - Nền tảng cốt lõi và Profit – Lợi nhuận để từng bước thực hiện 4 mục tiêu trọng điểm của mình.