Tin tức

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Vào sáng ngày 28/4/2023, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (“Đại hội”).

Đại hội có sự tham gia của 385 cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự, đại diện cho 51,88% tổng số phiếu biểu quyết của HAGL và các khách mời là đại điện Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, đại diện Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Ngân hàng và Đối tác…
Đại hội đã thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, nội dung chi tiết được đăng tải tại đường dẫn: https://www.hagl.com.vn/co-dong/nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong.

Ngoài ra, Đại hội cũng đã thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Chí Thắng, hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay (công ty con của HAGL), làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.


Một số hình ảnh của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của HAGL

Đón khách và check in đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Tổng giám đốc phát biểu tại Đại hội

Nhà đâu tư đặt câu hỏi

Chủ tịch HĐQT trả lời các câu hỏi của Nhà đầu tư

Bỏ phiếu biểu quyết

Kiểm phiếu biểu quyết

Bầu và miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025